Ageismus.cz

Webová stránka vznikla v rámci projektu Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro ČR

Co je ageismus?

„Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D

Světová zdravotnická organizace vydala "Globální zprávu o ageismu" jakou součást kampaně #AWorld4AllAges.

Grid: You should never have to feel like this because of your age

Globální zpráva o ageismu nastiňuje rámec pro opatření ke snížení ageismu, včetně konkrétních doporučení pro různé subjekty (např. vlády, agentury OSN, organizace občanské společnosti, soukromý sektor). Shromažďuje nejlepší dostupné důkazy o povaze a rozsahu ageismu, jeho determinantech a jeho dopadu. Nastiňuje, jaké strategie fungují k prevenci a potírání ageismu, identifikuje mezery a navrhuje budoucí směry výzkumu pro zlepšení našeho chápání tohoto fenoménu. Více k této bezprecedentní iniciativě zde.

http://www.cep-rra.cz/files/docs/473/tn_JtVH5Khvihib7dBDFY9ZDR.jpg

Bojujme proti vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19: čtyři klíčová sdělení

Podporujeme mezinárodní výzvu proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19

Jako lidé exponovaní v problematice stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, tedy jako gerontologové, geriatři i další odborníci, se rádi připojujeme k mezinárodní výzvě prof. Kierana Walshe, ředitele Irského centra pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway. Současně vyzýváme k reflektování etických a politických varování této výzvy ve společenském a politickém životě České republiky. Buďme si vědomi mimořádné nebezpečnosti věkově diskriminačních (ageistických), věkově segregačních i obecně eticky problematických nálad, postojů či kontextů různých opatření v bezprecedentní atmosféře infekční pandemie s jejími ekonomickými a politickými souvislostmi. Dnešní pochybení a nedůslednosti by mohly předznamenat i zásadní změny dlouhodobě zakotvené ve společenském uspořádání po odeznění pandemie.

Součástí našeho připojení k této výzvě je i apel "Zastavme ageismus v době koronaviru!" a svůj podpis k oběma těmto výzvám můžete připojit zde: www.zivot90.cz/stopageismu.

V Praze dne 10. dubna 2020

Výzva „Bojujme proti vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19: čtyři klíčová sdělení“:

Pandemie COVID-19 představuje mimořádná rizika pro zdraví starších dospělých a poté, co se lidé nakazí, má okamžité důsledky pro jejich tělesnou a duševní pohodu, mezilidské vztahy a potenciálně i úmrtnost. Avšak vedle negativních vlivů na zdraví způsobených samotnou nemocí mohou starší lidé zakoušet i další škodlivé důsledky, a to kvůli strategiím a diskursům spojeným s úsilím dostat virus pod kontrolu a léčit jej. Tato znevýhodnění mohou být hmotné i symbolické povahy. Reagujeme na tuto znepokojivou situaci a nabízíme čtyři sdělení, jimiž by se měla řídit tvorba politiky ve vztahu ke krizi COVID-19 i naše reakce na tuto krizi.

Sdělení 1: Reakce státu a společnosti na COVID-19 si musí být vědoma přímých vyloučení postihujících starší občany jako výslednice politik a strategií, jež byly zavedeny v rámci boje proti viru, a tam, kde je to možné, kompenzovat tyto negativní okolnosti podporou a aktivitou. Mezi tato vyloučení patří nedostatek důvěryhodných a aktuálních informací z důvodu obtíží zakoušených starší populací při přístupu k online komunikačním kanálům užívaným orgány veřejného zdraví a dalšími klíčovými úřady. Patří sem i zvýšené riziko sociální izolace a vyšší úroveň osamělosti, způsobené narušením sociálních a podpůrných sítí kvůli nutnosti omezit mezilidský kontakt a stahování se do ochranné „ulity“.

Sdělení 2: Neustále musíme dbát na to, aby ošetření pacientů nakažených COVID-19 i další formy alokace zdrojů v souvislosti s krizí byly prováděny na základě potřebnosti a nikoliv na základě prosté věkové hranice. Je znepokojivé, že nedostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče, plicních ventilátorů a dalších prostředků v některých zemích vede k formulaci v podstatě „ageistických“ požadavků, aby byla dána priorita mladším a zdravějším pacientům, u nichž je větší naděje, že se z nemoci zotaví. Podle neoficiálních zpráv jsou zdravotníci v některých zemích pod značným morálním tlakem, aby ve svém rozhodování upřednostnili ty, u nichž je větší pravděpodobnost pozitivního výsledku léčby, či obecněji řečeno naděje dožití a větší potenciál „zachráněných let života“.

Sdělení 3: Při zavádění politik a strategií k ochraně starších lidí během pandemie COVID-19 nesmíme ignorovat heterogenitu starší populace ani chápat starší občany jako vysoce zranitelné a pasivní jedince a ignorovat tak jejich příspěvek k úsilí postavit se pandemii. Praxe „stahování se do ochranné ulity“ je potřebná; je motivována obavou o zdraví starších a pohnutka chránit je zde zřejmá. Je tu ovšem riziko, že nechtěně přispěje k homogenizaci populace sedmdesátníků a starších. V důsledku tak může být zmařena celá řada činností, jimiž starší lidé podporují své rodiny i sousedy, stejně jako formálnější státní a společenské iniciativy k potlačení pandemie.

Sdělení 4: Politiky a strategie zaměřené na boj proti COVID-19 nesmí být postavené na problematizaci stárnutí a starších lidí v kontextu krize, ani sloužit k destabilizaci výrazné solidarity mezi generacemi, jíž jsme v současné době svědky. Existují důkazy svědčící o tom, že starší lidé jsou v některých částech veřejné a politické sféry chápáni jako masoví konzumenti cenných a omezených zdrojů, kteří tak brání mladším, zdravějším a údajně „produktivnějším“ jedincům v přístupu k léčbě. Takovéto diskursy devalvují nejen postavení starších jakožto rovných občanů, ale i přínos, který jejich činnosti a životy představují pro společnost.

(Překlad z angličtiny: Mgr. Štěpán Káňa)

________________________________________________________________________

Výzva byla formulována na základě zkušeností získaných v průběhu čtyřleté spolupráce mezinárodní výzkumné sítě COST ROSEnet (CA15122) „Reducing Old-Age Social Exclusion through Collaborations in Research and Policy“ (Zmírnění dopadů sociální exkluze ve vyšším věku skrze spolupráci ve výzkumu a v tvorbě politik). Tato síť, sdružující odborníky z téměř 40 států světa, se detailně věnovala problematice sociální exkluze ve vyšším věku a identifikovala zdroje a dopady znevýhodnění, které má přímý negativní vliv na kvalitu života, zdraví i přístup k občanským právům a svobodám.

Více o projektu a jeho výstupech na email adrese (vidovicova@fss.muni.cz) nebo na webové stránce: http://rosenetcost.com/about/.

Originální text výzvy v angličtině: http://rosenetcost.com/combatting-exclusions-and-ageism-for-older-people-during-the-covid-19-pandemic/

Plný text v češtině: https://www.ageismus.cz/

Další podobné kampaně, si můžete prostudovat v odrážce "Odkazy a zdroje".

O výzvě jsme pro média hovořili zde:

17.4. Deník Referendum

27.4. Magazín M

30.4. ČRO Brno (od 15,30h)

4.5. Povzbuzení (občasník Seniorská politika JMK)

___________________________________________________________________________

Podporu mezinárodní výzvě proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19 k datu 8. 5. 2020 vyjadřilo 519 osob. Děkujeme,

Lucie Vidovićová, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, vice-prezidentka Výzkumného výboru pro stárnutí Mezinárodní sociologické asociace (ISA)

Zdeněk Kalvach, CSc., Evangelická teologická fakulta a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Jan Lorman, Život 90 z. ú a Gerontologický institut o. p. s. Praha

Lucie Galčanová Batista, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

________________________________________________________________

 1. Bc. Marcel Ambrož, vedoucí Gambling ambulance, SANANIM
 2. Mgr. Linda Arbeli
 3. Mgr. Jana Balcarová, ředitelka, Městské středisko sociálních služeb Oáza, Nové Město nad Metují
 4.  Mgr. Anna Beránková, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 5. Mgr. Marie Bílková DiS., LCC domácí péče, s.r.o. Kutná Hora
 6. Mgr. Hana Bláhová, MBA, vedoucí hygieny, epidemiologie a centrální sterilizace, Nemocnice Na Bulovce
 7. MUDr. Markéta Bláhová, lékař, Geriatrická ambulance, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 8. PhDr. Karla Boháčková, ředitelka, Sociální služby pro seniory Olomouc
 9. Mgr. Kateřina Bohatá, Elpida o.p.s.
 10. Mgr. Gabriela Cabrnochová, lektor
 11. Renata Cekulová, DiS., instruktor sociální rehabilitace, Tyfloservis, o. p. s.
 12. PhDr. Květa Cempírková, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
 13. Mgr. Radana Cikánková, ŽIVOT 90
 14. Mgr. Helena Čechová, vedoucí sociální služby, Green Doors, z.ú.
 15. Docentka MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Ústav sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty Plzeň, Univerzita Karlova Praha
 16. Ing. Hana Čepová, manažerka, Právě teď! o.p.s.
 17. Mgr. Iva Červená, DiS., sociální kurátor
 18. Mgr. Jakub Čihák, ředitel, R-Mosty, z.s.
 19. Mgr. Jan Dobeš, viceprezident, Česká asociace age managementu, z.s.
 20. Vladimíra Dohnalová, Čtyřlístek - centrum pro zdravotně postižené
 21. Mgr. Vladimíra Dostálová, vedoucí Katedry nelékařských povolání IPVZ Praha, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 22. PhDr. Hana Drábková
 23. PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
 24. Ing. Jiří Drastík, ředitel, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 25. Ing. Bc. Margarita Drastíková, ředitelka, provozovatel bytových domů SENIOR PARK
 26. Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel Poradny pro občanství/občanská a lidská práva z.s.
 27. Jiří Eichner, důchodce
 28. Mgr. Linda Fabianová, sociální pracovnice, Charita Studénka
 29. Jaromíra Fajtová, DiS., manažerka, služba sociální prevence
 30. Zdeňka Faltýnková, Specialista na spinální problematiku, Česká asociace paraplegiků-CZEPA
 31. Ing. Iva Fenglová, fundraiser, Elpida, o.p.s.
 32. RNDr. Tomáš Fiala, CSc., odborný asistent, VŠE Praha
 33. PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA, ředitelka, Domov u fontány, Přelouč
 34. PhDr. Veronika Francová, Ph.D., psycholožka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 35. Bc. Petra Gabriel Lojdová, ředitelka, Ošetřovatelský domov Praha 3
 36. Ing. Jiří Gavenda, ředitel, Charita Valašské Meziříčí
 37. PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
 38. RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha
 39. Hana Gunsbergerová, důchodkyně
 40. Marie Haisová, MBA, konzultantka
 41. Jana Hartvichová, Klub Aktiv z. s. České Budějovice
 42. JUDr. Elena Hornová
 43. Antonín Hošťálek, novinář
 44. PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha
 45. Mgr. Ilona Haasová, psycholog, Psychoterapeutické centrum Alivio
 46. Profesorka PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., profesorka lékařské etiky, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 47. Mgr. Simona Hechtová, ředitelka, Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p.o.o.
 48. Saša Heidlerová, psychoterapeutka
 49. Mgr. Markéta Herinková, psycholog, Základní škola a OSVČ
 50. Profesorka PhDr. Anna Hogenová, CSc., učitelka na Univerzitě Karlově
 51. Docentka MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra Praha; proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha; CELLO - Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care; University of the West of Scotland - Visiting Professor, Alzheimer Europe – Chairperson
 52. Michaela Honelová
 53. Mgr. Bc. František Horák, ŽIVOT 90
 54. Ing. Jindřich Horkel, senior
 55. Bc. Lenka Horkelová Novotná, DiS., sociální pracovnice
 56. Jiří Hrabě, ředitel Elpida o. p. s. Praha
 57. Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
 58. Mgr. Jitka Hromadová, poradce, pedagog
 59. Věra Hrůšová, výtvarnice
 60. Mgr. Miroslav Hyrman, Business Development Director
 61. Mgr. Aurélia Chábová, Quip, z.ú
 62. Mgr. Bc. Světluše Chabrová, sestra/manažerka, FN Plzeň
 63. Hana Chalušová, sociální pedagožka, ZŠ Vratislavova
 64. Mgr. Martina Chmelová, ředitelka, Alfa Human Service, z.s.
 65. Mgr. Jana Chržová, předsedkyně, Český svaz žen z.s.
 66. PhDr. Hana Janečková Ph.D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 67. Mgr. Marcela Janečková, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče
 68. PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Filozofická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Praha, sekce geropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti, Česká alzheimerovská společnost
 69. Mgr. Marie Jarošová, ředitelka, Sociální služby Města Milevska
 70. Ing. Eva Jelínková, ředitelka a tým, Komplexní domácí péče EZRA
 71. Bc. Kateřina Jeřábková, terapeutka, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda
 72. Ing. Petr Jirava, radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost, Městská část Praha 11
 73. Mgr. Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen), Praha
 74. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, Hlavní město Praha
 75. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové
 76. Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Praha
 77. Jana Kašpárková, vedoucí sestra pobytové sociální péče, Fakultní nemocnice Plzeň
 78. Bc. Timur Kireev, Sociálně aktivizační pracovník, InBáze, z.s.
 79. Mgr. Bc. et Bc. Veronika Klempová, ředitelka, Renadi o.p.s.
 80. Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., socioložka, Mendelova a Masarykova univerzita
 81. Daniela Kolářová, herečka, Praha
 82. Profesorka JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 83. MUDr. Milan Koller, lékař, Hospic v Mostě
 84. Mgr. Zuzana Kopecká
 85. Mgr. Bc. Monika Korábová, ředitelka, Poradna pro integraci, z.ú.
 86. Markéta Koudelová, ředitelka, Domov Jitka o.p.s.
 87. Sarah Krausová, DiS, dentální hygienistka
 88. Mgr. Jaroslava Krömerová, metodik sociálních služeb, supervizor
 89. Vladimíra Křížková, ředitelka, Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, Hodonín
 90. Dana Kubičková, zdravotní sestra Domov se zvláštním režimem, Hejnická, Praha 9
 91. Ing. Andrea Kubištová
 92. Bc. Helena Kubů, vedoucí Programů pro seniory, REMEDIUM Praha o.p.s.
 93. Alena Kunová
 94. Mgr. Iva Kužníková, Ph.D., vedoucí katedry zdravotně-sociálních studií; Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
 95. Radoslav Kvapil, ředitel, Ústav A.Dvořáka pro kulturní život seniorů
 96. Mgr. Dušan Lacko, sociální pracovník
 97. Mgr. Marek Laštovica, terapeut, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda
 98. Mgr. Dagmar Lavrenčíková, vedoucí Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách
 99. Mgr. Marie Lienau, v důchodu
 100. Mgr. Jana Lípová, vedoucí pracovník, Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík, Cheb
 101. Ing. Ludmila Lorencová, ředitelka, Domov důchodců Dvůr Králové nad labem
 102. ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., ŽIVOT 90 z. ú
 103. PhDr. Yvonna Lucká, psycholog, psychoterapeut, Institut Biosyntézy
 104. PaedDr. Miroslav Luczka, vedoucí odboru sociálních věcí, ÚMČ Praha 7
 105. Bc. Iveta Luxová, ředitelka, Právě teď! o.p.s.
 106. Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 107. Olga Machoninová, pečovatelka
 108. Bc. Iva Máchová, LCC domácí péče, s.r.o Kutná hora
 109. Petr Malík, PR, fundraiser, metodik standardů kvality, Oblastní charita Vimperk
 110. Ak.soch. Jana Mansfeld
 111. Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk
 112. Bc. Lucie Maurová, ředitelka, soukromá mateřská škola
 113. Docent Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., VŠ pedagog, PEF ČZU Praha a FJFI ČVUT v Praze
 114. Bc. Irena Michalcová, sociální pracovnice, Magistrát města Ostravy
 115. Mgr. Sonia Miroslawska-Wolf
 116. MUDr. Tomáš Morcinek, psychiatr, Hélio - centrum pro duševní zdraví
 117. Bc. Aneta Mundok Nitschová, ŽIVOT 90
 118. Mgr. Olga Mutlová, ŽIVOT 90
 119. Jana Najbrtová
 120. Ing. Helena Navrátilová, CSc., daňová poradkyně
 121. Mgr. Jolana Navrátilová
 122. MUDr. Zuzana Navrátilová, obhájce práv lidí s postižením a seniorů
 123. Ing. Milena Němcová, asistentka, Brno
 124. Oldřiška Němcová, starobní důchodkyně
 125. Mgr. Jiří Nepala
 126. Bc. Ing. Jiří Novák, vedoucí krajského ambulantního střediska Karlovy Vary, Tyfloservis o.p.s.
 127. Mgr. Jolana Novotná, PROUD z.s. a Klára pomáhá z.s.
 128. Docent RNDr. Jan Obdržálek, CSc., VŠ učitel, vedení U3V, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 129. Mgr. Jana Ochotová, ředitelka, SPOLU Olomouc
 130. Mgr. Lenka Olivová, ředitelka, Domov pro seniory Tovačov, p.o.
 131. Mgr. Václav Orcígr, Arnika Praha
 132. Ing. Marie Paukejová, předsedkyně spolku Jihočeská RŮŽE z. s.
 133. Jakub Plášil, vědec, Fyzikální ústav, AV ČR, v.v.i.
 134. Bc. Tereza Počtová, studentka
 135. Mgr. Jan Panocha, sociální pracovník
 136. Mgr. Markéta Pekárková, psycholožka
 137. Ing. Iva Pekníková, ředitelka Městské knihovny Litomyšl, Litomyšlská univerzita 3. věku
 138. Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka, REMEDIA PLUS z.ú.
 139. Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., Ústav populačních studií Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno
 140. PhDr. Marie Petrželová, ředitelka, Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
 141. Pavel Pilch, učitel, Masarykova univerzita
 142. Bc. Šimon Plecháček, sociální pracovník, Národní ústav pro autismus, z. ú.
 143. Jana Plíšková, DiS., vedoucí služby, Sedmibarevno z.ú.
 144. Bc. Petra Podruhová, KoCeRo o.p.s.
 145. 111. Bc. Jana Polášková, sociální pracovnice, Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře
 146. Docent MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař, psycholog a psychoterapeut, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 147. Monika Pošívalová, důchodkyně
 148. Štěpánka Prokopcová
 149. Profesor PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., vedoucí Ústav populačních studií Fakulty sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno
 150. Mgr. Daniela Radková, v důchodu
 151. Ivo Rašín, zakladatel společnosti Služby a školení MB, z.ú.
 152. Docentka PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a humanitních věd; Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 153. Mgr. Alžběta Rejchrtová, zastupitelka, Městská část Praha 4
 154. Rudolf Reinisch, důchodce
 155. Ing. Alfred Richter, Quip, z.ú.
 156. Mgr. Jaroslava Richterová, důchodkyně a lektorka cvičení
 157. Mgr. Jaroslava Saidlová, ředitelka, MENS SANA, z.ú.
 158. Mgr. Tatiana Sedláková, Sekce sociálních věcí, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Slovensko
 159. Bc. Andrea Sekaninová, DiS., sociální pracovnice, CSZS města Příbram-Pečovatelská služba
 160. PhDr. Věra Schmiedtová
 161. František Schmíd, důchodce
 162. Profesor PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 163. Jaroslav Skala, důchodce
 164. PhDr. Dagmar Sladká, projektová manažerka
 165. Bc. Věra Slavíková, sociální pracovnice, Senior Dům Marta
 166. Mgr. Linda Sokačová, Alternativa 50+
 167. Michaela Stachová, ředitelka Nadace Krása pomoci
 168. Ing. Stanislava Stanová, seniorka
 169. Ing. Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, předsedkyně krajské Rady seniorů hl. m. Prahy, generální sekretářka EURAG
 170. Anna Strenková
 171. Mgr. Veronika Strenková, poradkyně rané péče, Diakonie ČCE-střediskoPraha
 172. Mgr. Vlasta Stupková, terapeutka
 173. Mgr. Věra Suchomelová, Th.D., Teologická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
 174. Docentka PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 175. Anna Szönyiová
 176. Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v letech 2014-2020 veřejná ochránkyně práv ČR
 177. Bc. Lucie Šancová, vedoucí Poradny pro oběti nacismu, Živá paměť, o.p.s.
 178. Mgr. Jitka Šaršounová, Prague Pride z.s.
 179. Ing. Kateřina Ščudlíková, Grada
 180. PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 181. Anna Ševčíková
 182. PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., emeritní vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
 183. Mgr. Kateřina Šilhánová, lektorka, terapeutka, sociální pracovnice
 184. Bc. Petra Šimečková, vedoucí sociální pracovnice, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
 185. Simona Šimíčková
 186. Tomáš Škrdlant, dokumentarista
 187. Mgr. Marek Šmejkal,vedoucí, Denní stacionář SANANIM
 188. Šimon Šmíd, právní poradce
 189. Mgr. Terezie Šmídová, ŽIVOT 90
 190. MUDr. Zuzana Šnajdrová, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
 191. Lucie Šolcová, sociální pracovnice, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
 192. Docent MUDr. Štěpán Špinka Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
 193. Martina Špinková, akademická malířka a šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů, Praha
 194. PhDr. Blanka Šrámková, manažerka programu Stále s úsměvem, Nadační fond Veolia
 195. JUDr. Dana Šranková, v důchodu
 196. Docent ThDr. Ivan Štampach, externí vysokoškolský pedagog, Univerzita Pardubice a Univerzita Karlova
 197. Ing. Jana Šťastná, ředitelka, Centrum pro seniory, příspěvková organizace Holešov
 198. Mgr. Natalie Šťastná
 199. Docent Mgr. Michal Šteffl, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 200. Docent PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 201. Michal Štingl, strážný
 202. Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně Age Management z.s.
 203. Mgr. Petra Tamášová, tím seniorov a senioriek, Sekcia sociálnych vecí, Magistrát mesta Bratislavy
 204. Mgr. Martina Tesařová, vedoucí odlehčovacích služeb, Cesta domů, z.ú.
 205. M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., vysokoškolská pedagožka, Katedra teorie a dějin umění, AVU v Praze
 206. JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické Praha
 207. Filip Turek
 208. Šárka Václavíková, volební koordinátorka, Česká pirátská strana
 209. František Valeš, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva z.s.
 210. Profesorka JUDr. Helena Válková, CSc. zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva
 211. MUDr. Hana Vaňková, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
 212. Dr. Petr Veleta M.A., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
 213. Profesor PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, vedoucí katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha
 214. Marie Vintrová, vedoucí, Denní stacionář Domovinka
 215. Jaroslav Vítek
 216. Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA, ředitel, Zařízení sociální péče Choceň
 217. Ladislav Volicer, MD, Ph.D., School of Aging Studies; University of South Florida USA
 218. Monika Weinerová, asistentka, Magistrát hl. m. Prahy
 219. Ing. Michaela Wicki, ředitelka, sociální terapeutka, DOM-Dům otevřených možností, o.p.s
 220. Mgr. Petr Wija, Ph.D., Česká společnost pro gerontologii a Institut pro sociální politiku a výzkum
 221. Marcel Winter, důchodce
 222. Mgr. Marie Zemanová, novinářka, Revenium/Inspirante
 223. Mgr. Magdalena Zurinková, ředitelka, CSS Hvozdy o.p.s.
 224. Ak.mal. Kamila Ženatá, výtvarná umělkyně
 225. Aneta Žežulková, DiS., sociální pracovnice, DC Paprsek
 226. Mgr. et. Mgr. Tereza Žílová, Gerontologický institut, o.p.s.

(podpisy doplňujeme průběžně; ne všichni signatáři si přejí svá jména zveřejnit)

Zdroj ilustračního obrázku: http://www.cep-rra.cz/files/docs/473/tn_JtVH5Khvihib7dBDFY9ZDR.jpg

Sledujte nás na FaCEbooku
Kontakty

ageismus@seznam.cz

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
MU FSS
Joštova 10
602 00 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info